Monitoring należności

Zyskaj kontrolę nad płynnością swoich należności

Celem monitoringu jest zapewnienie regularności spłat należności, zdyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach oraz inne działanie prewencyjne. Monitoring należności dedykowany jest dla każdej firmy, która ma problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Należy pamiętać, iż nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudnych. Z monitoringu należności mogą korzystać zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B, których klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Monitoring należności może być prowadzony w dwóch etapach:

  • Jeszcze przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-3 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaję poinformowany o wystawieniu faktury na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
  • Monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 90 dni (najczęściej są to wierzytelności do 30 dnia od upływu wymagalności lub dłużnicy zalegający ze spłatą nie więcej niż 2 rat kredytu). Działania podejmowane przez firmę windykacyjną polegają na permanentnym kontakcie z dłużnikiem poprzez częste rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę wezwań do zapłaty. Efektem jest uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu takiej sytuacji w przyszłości.

Opłata za monitoring jest pobierana ryczałtowo i jest ustalana indywidualnie.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości wystawianych faktur.